.

โรงเรียนวัดลาดปลาดุกยินดีต้อนรับผู้เข้าชมทุกท่าน คำขวัญของโรงเรียน "เรียนดี กีฬาเด่น เน้น คุณธรรม ปรัชญาโรงเรียน ปญฺญา โลกสฺสมิ ปชฺโชโต สีประจำโรงเรียน เหลือง-ฟ้า ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นประดู่กิ่งอ่อน อัตลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนวิถีพุทธ เอกลักษณ์ของโรงเรียน ยิ้มไหว้ทักทายกัน"

 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    ทำเนียบบุคลากร 
ทำเนียบบุคลากร
 


นางนิภา สุมาลุย์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางมยุเรศ สว่างภพ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวกนกวรรณ หิรัญมาศ
ครูชำนาญการ


นายสุเมธ สืบสำราญ
ครูชำนาญการพิเศษ


นายจำเป็น เขียวแก่
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอวยพร บุญพร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางเสาวลักษณ์ แก้วเขียว
ครู คศ.1


นางสาวนรีรัตน์ พันธ์บุตรน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ


นายโสภณ บัวลอย
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนัยนา นุ่นงาม
ครูชำนาญการ


นางวิไลวรรณ สายยืด
ครูชำนาญการพิเศษ


นายชัยอนันต์ เย็นใจ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวาสนา สุขโต
ครูชำนาญการ


นางสาวนิตยา เอี่ยมสอาด
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวสุขฤทัย มีสุข
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสมพร จริยรักษ์วรกุล
ครูชำนาญการพิเศษ


นายเริงชัย ระงับภัย
ครูชำนาญการ


นางพัทยา นิลอุบล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอัมพร มีพลอย
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวณัฐวรรณ คำเมือง
ครูชำนาญการ


นางปราณี สวนทิพย์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุดสวาท ชนะรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุรัชฌา ตั้งเวทย์ถาวร
ครูชำนาญการ


นางณัฐญา เจริญพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพวงน้อย พัฒนบุรี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางกิตติยา พัฒนเวช
ครูชำนาญการ


นางภริตา แจ่มกระจ่าง
ครูชำนาญการ


นางสาวขวัญใจ อ่องลออ
ครู ชำนาญการ


นางสาวนิตยา สาริกูล
ครู คศ.1


นางสาวยุวดี คุ้มพันธ์ุแย้ม
ครู คศ.1


นายถวิล แป้นนางรอง
ครู คศ.1


นางพัชรี บัวลอย
ครู ชำนาญการ


นางสาวศศินา รักปาน
ครู ชำนาญการ


นายศักดิ์ชัย จรมั่งนอก
ครูผู้ช่วย


นายเจนณรงค์ อินทสุข
ครุผู้ช่วย


นางสาวสุนันทา แก้วเปีย
ครู คศ.1


นางสาวอุดมศรี ยุ่นสมาน
พนักงานราชการ


นางสาวสุขุมาลย์ คำรักษ์
ครู สพฐ.


นางสาวสุรัตน์ พวงภู่
ครู สพฐ.


นางวัลลภา วินิจฉัยพัฒนกิจ
ครูอัตราจ้าง อบจ.


นางสาวรัตติกา นิลเทศ
ครูอัตราจ้าง อบจ.


นางสาวหัฏฐญา สมใจเพ็ง
ครูอัตราจ้าง อบจ.


นางสาววันเพ็ญ กลิ่นเกลี้ยง
ครูอัตราจ้าง อบจ.


นางสาวจุรีรัตน์ ศรีนิ่ม
ครูอัตราจ้าง อบจ.


นางวรรณณา เหมือนรุ่ง
ครูรายได้สถานศึกษา


นางสาวรุ่งนภา มีกระจิต
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางอัจฉรา แก้วปนทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุพรรษา เรือนแก้ว
ครูอัตราจ้าง อบต.


นายมนตรี มหาโพด
ครูอัตราจ้าง อบต.


นายอนุรักษ์ เขียวแก่
ครูอัตราจ้าง อบต.


นางสาวสุมณฑา เรืองบุญญา
ครูอัตราจ้าง อบต.


นายระพีพันธุ์ แก้วอ่ำ
ครูอัตราจ้าง อบต.


นางสาวชญาภา ใจเสงี่ยม
ครูอัตราจ้าง อบต.


นางสาวภัทรสุชา โคตวงศ์
ครูอัตราจ้าง อบต.


นางเฉลียว กลั่นจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนฤพร เกตุอ่ำ
ครูพี่เลี้ยง


นางสาวช่อทิพย์ สายเย็น
ครูพี่เลี้ยง


นางสาวสุรัตน์ คำติก
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสายน้ำผึ้ง สมศักดิ์
ครูพี่เลี้ยง


นางสาวหยาดรุ้ง เอมอิ่ม
ครูพี่เลี้ยง


นางสาวณัฐญา ทวีกิจอลงกรณ์
ครูพี่เลี้ยง


นางลำเจียก เขียวกล่ำ
แม่บ้าน


นางสาวสุพัด พลณรงค์
แม่บ้าน


นายธีระ พินงูเหลือม
ช่างคุรุภัณฑ์
 

 
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 ตุลาคม 2561
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.161.100.24
คุณเข้าชมลำดับที่ 10,686,040
 
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
99/99 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Tel : 0-2834-2034  Fax : 0-2194-5063
Email : lpd2034@gmail.com