.

โรงเรียนวัดลาดปลาดุกยินดีต้อนรับผู้เข้าชมทุกท่าน คำขวัญของโรงเรียน "เรียนดี กีฬาเด่น เน้น คุณธรรม ปรัชญาโรงเรียน ปญฺญา โลกสฺสมิ ปชฺโชโต สีประจำโรงเรียน เหลือง-ฟ้า ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นประดู่กิ่งอ่อน อัตลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนวิถีพุทธ เอกลักษณ์ของโรงเรียน ยิ้มไหว้ทักทายกัน"

 
 
 
 
 
  หน้าหลัก     
 

 

ประวัติโรงเรียนวัดลาดปลาดุก

      โรงเรียนวัดลาดปลาดุกก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2476

โดยพระครูอธิการธูป จันทะโชโต เจ้าอาวาสวัดลาดปลาดุกใน

ขณะนั้น เป็นผู้สร้าง ในระยะแรกรับเฉพาะนักเรียนชายไว้เข้าเรียน

โดยใช้ศาลาการเปรียญ เป็นสถานที่ศึกษา

ต่อมาปี พ.ศ. 2523 พระครูวิบูลนนทกิจ เจ้าอาวาสวัดลาดปลาดุกผู้อุปการะโรงเรียนได้รับบริจาคที่ดินจำนวน 5 ไร่ จากคุณสำรวย รัตนผลิน เพื่อสร้างอาคารเรียน

และเมื่อปี พ.ศ. 2539 พระครูวิบูลนนทกิจได้เป็นประธานในการจัดหาเงินมาถมที่ดิน และได้รับเงินงบประมาณจากทางราชการเพื่อสร้างอาคารเรียน เป็นแบบสปช 2/28 ขนาด 9 ห้องเรียน  ใช้ชื่อว่า “อาคารสำรวย – พวง รัตนผลิน”

ปี พ.ศ. 2542 ทางราชการได้จัดสรรเงินงบประมาณเพื่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 24 ห้องเรียน ชื่อว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา” และได้ย้ายจากที่เดิมมาเป็นแบบสปช 2/28 ขนาด 24 ห้องเรียน

            ปี พ.ศ. 2547 พระครูวิบูลนนทกิจได้เป็นประธานในการจัดหาเงิน

เพื่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 15 ห้องเรียนชื่อว่า

“อาคารพระครูวิบูลนนทกิจ”เป็นแบบสปช 2/28 ปรับปรุง ขนาด

15 ห้องเรียน และเมื่อ วันที่ 7 มีนาคม 2556 ได้ผ่านการประเมิน

เป็นโรงเรียนต้นแบบ

โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจำอำเภอ รุ่นที่ 3

         ในปัจจุบันโรงเรียนวัดลาดปลาดุกอยู่ ณ เลขที่ 99/99

หมู่ 6 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน   คนและนักเรียน

จำนวน 1,288 คน มีอาคารเรียน 3 หลัง คณะผู้บริหารโรงเรียนคือ

นายประจวบ กลมแป้น  ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางงามทิพย์ เฟื่องภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนัยนา นุ่นงาม     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางอวยพร บุญพร   หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ

นางวาสนา สุขโต     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล

ดร.ชัยอนันต์ เย็นใจ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

มุ่งมั่นพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี มีสุขภาพดีทั่วหน้า ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงประชาคมอาเชียน

พันธกิจของโรงเรียน

1.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

2.ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมไทย และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

3.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ

4.สร้างเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพดี มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน

5. บูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ

6.   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมประชาคมอาเซียนอย่างมีความสุข

 

ปรัชญาของโรงเรียน

ปญฺญา  โลกสฺสมิ  ปชฺโชโต   ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

คำขวัญ เรียนดี กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม

สีประจำโรงเรียน เหลือง – ฟ้า

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นประดู่กิ่งอ่อน หมายถึง ความอ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตใจที่งดงาม

อักษรย่อของโรงเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษา     ใช้อักษรย่อ       ล.ป.

ระดับชั้นมัธยมศึกษา  ใช้อักษรย่อ           ม.ล.ป.

อัตลักษณ์ของโรงเรียนวัดลาดปลาดุก โรงเรียนวิถีพุทธ

เอกลักษณ์ของโรงเรียน                     ยิ้มไหว้ทักทายกัน

 

 

 
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 ตุลาคม 2561
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.161.100.24
คุณเข้าชมลำดับที่ 10,686,050
 
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
99/99 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Tel : 0-2834-2034  Fax : 0-2194-5063
Email : lpd2034@gmail.com